Kategorie
» Telewizory->
» Uchwyty / stoliki TV->
» Kino domowe->
» Fotografia->
» Kamery->
» Komputery->
» Nawigacja i Videorejestratory->
» Audio->
» Car Audio->
» AGD do zabudowy->
» AGD wolnostojace->
» AGD drobne->
» AGD akcesoria->
» Kable
» ?adowarki, akumulatory
» Towary Archiwalne->
» Sprzęt sportowy
Producenci
Nowo¶ci
Zmywarka WHIRLPOOL ADP 6830 WH / 60 cm / bia?a
Zmywarka WHIRLPOOL ADP 6830 WH / 60 cm / bia?a
1599,00z?
999,00z?
Kupuj na raty
Regulamin Regulamin
Ragulamin wa?ny od dnia 25.12.2014r.
Pobierz Regulamin w PDF
Pobierz

Pobierz Formularz odst?pienia od umowy w PDF
Pobierz


Regulamin sprzeda?y przy wykorzystaniu ?rodków porozumienia si? na odleg?o?? oraz ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn?.
REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE videolux.pl

Obowi?zuj?cy od dnia 25.12.2014 r. 1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI
1. Videolux.pl to sklep internetowy, dost?pny na domenie videolux.pl prowadzony przez Video-Lux W.Chodubska Sp.J. 10-418 Olsztyn ul. Przemys?owa 2, NIP:739-040-59-31, REGON: 510515011, NR KRS 87565 S?d Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzia? Gospodarczy KRS, zwany dalej videolux.pl, mieszcz?cy si? pod adresem ?http://www.videolux.pl/?. 2. Klient mo?e kontaktowa? si? ze Sprzedaj?cym:
korespondencyjnie pod adresem: 10-418 Olsztyn ul. Przemys?owa 2
pod numerem tel. (89) 534-63-64
pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]
3. Do korzystania ze sklepu internetowego videolux.pl niezb?dny jest komputer lub urz?dzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kart? graficzn? obs?uguj?c? rozdzielczo?? 800x600 i 256 kolorów oraz przegl?darka stron internetowych (Internet Explorer wersja >= 6.0, Mozilla Firefox, Opera) a tak?e klawiatura lub inne urz?dzenie wskazuj?ce, umo?liwiaj?ce poprawne wype?nienie formularzy elektronicznych.
4. Klienci maj? mo?liwo?? korzystania z videolux.pl dokonuj?c rejestracji i tworz?c w ten sposób konto, w którym gromadzone s? dane oraz informacje o Kliencie dotycz?ce jego dzia?a? w videolux.pl (dalej: ?Konto?). ?wiadczenie us?ug w ramach Konta na videolux.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzie? umow? zawart? z videolux.pl dotycz?c? Konta, w ka?dym czasie poprzez wype?nienie Formularza obejmuj?cego o?wiadczenie o rozwi?zaniu umowy. Powy?sze nie dotyczy sytuacji, w której videolux.pl jest w trakcie realizacji zamówienia z?o?onego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwi?zania umowy nast?pi z chwil? zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
4.1. Regulamin obowi?zuje równie? Klientów, którzy dokonali Zamówie? drog? telefoniczn? niezale?nie od tego czy dokonali Rejestracji Konta. Korzystanie przez Klienta z mo?liwo?ci dokonania Zamówienia drog? telefoniczn? jest zwi?zane z konieczno?ci? poniesienia przez niego kosztów po??czenia telefonicznego. Powy?sze op?aty nie s? pobierane przez videolux.pl, ale przez dostawc? publicznie dost?pnych us?ug telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, z którego us?ug korzysta Klient. Koszt po??cze? naliczany jest wed?ug taryf operatora, z którego korzysta Klient.
5. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego videolux.pl towarów s? cenami brutto (zawieraj? podatek VAT) i s? wyra?one w z?otych polskich. 6. Informacje widniej?ce na stronie internetowej sklepu videolux.pl, w szczególno?ci ich opisy, parametry techniczne i u?ytkowe oraz ceny, nie stanowi? oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, stanowi? zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Art.71 Kodeksu Cywilnego.
Kupuj?cy sk?adaj?c zamówienie w sklepie internetowym videolux.pl sk?ada ofert? kupna okre?lonego towaru za cen? i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego videolux.pl. Przedmiotowa cena i opis towaru ma charakter wi???cy - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskuj? dopiero z chwil? potwierdzenia przyj?cia zamówienia do realizacji przez Sprzedaj?cego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezale?nie od zmian cen w sklepie, które mog? si? pojawi? w odniesieniu do poszczególnych produktów. W przypadku podania na stronie videolux.pl b??dnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomo?ci e-mail b?d?cej warunkowym potwierdzeniem przyj?cia Zamówienia (Transakcja i prawo odst?pienia od umowy 3.2. Regulaminu)
7. Cena podana przy ka?dym towarze jest obowi?zuj?ca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
8. Sprzedaj?cy zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego videolux.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwo?ania akcji promocyjnych na stronach sklepu, b?d? wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wp?ywu na zamówienia z?o?one przed dat? wej?cia w ?ycie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzeda?y.
9. Wszystkie towary dost?pne w videolux.pl s? fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zosta?y legalnie wprowadzone na rynek polski. Towary te mog? posiada? gwarancj? producenta, importera lub sprzedawcy, obowi?zuj?c? na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji ka?dego towaru widnieje w jego opisie na stronie videolux.pl. 10. Sprzedaj?cy do?o?y wszelkich stara?, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego videolux.pl pokrywa?y si? z bie??cymi stanami magazynowymi Sprzedaj?cego. W przypadku niedost?pno?ci ca?o?ci lub cz??ci towaru obj?tego zamówieniem, Sprzedaj?cy niezw?ocznie zawiadomi o tym Kupuj?cego i w przypadku dokonania zap?aty ceny przez Kupuj?cego zwróci mu ca?? otrzyman? od niego sum? pieni??n?.
11. W przypadku sprzeda?y promocyjnej oraz wyprzeda?y, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia nast?powa? b?dzie wed?ug kolejno?ci wp?ywania potwierdzonych zamówie? na te towary, a? do wyczerpania zapasów obj?tych t? form? sprzeda?y.

2. TRANSAKCJA I PRAWO ODST?PIENIA OD UMOWY

1. Zamówienia w sklepie internetowym videolux.pl mo?na dokonywa? poprzez:
stron? internetow? sklepu videolux.pl ? wype?niaj?c formularz zamówienia na stronie sklepu
telefonicznie ? dzwoni?c pod numer (89) 534-63-64 od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 9-17 oraz w soboty w godzinach 10-12. Godziny telefonicznego przyjmowania zamówie? mog? by? okresowo zmieniane.
2. Dokonuj?c zamówienia Kupuj?cy jest zobowi?zany do podania wszystkich prawid?owych danych umo?liwiaj?cych jego realizacj? tj. imienia i nazwiska, dok?adnego adresu (ulica, numer domu, miejscowo?? wraz z kodem pocztowym), adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
3. Po z?o?eniu zamówienia, Kupuj?cy - w przypadku podania adresu e-mail otrzymuje - wiadomo?ci e-mail a w szczególno?ci
1. e-amil b?d?cy potwierdzeniem przyj?cia zamówienia do sklepu. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyj?cie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedaj?cego.
2. e-mail o tytule ? Re:Przyj?to Zamówienie? - potwierdzenie realizacji Zamówienia zawieraj?ce wszystkie istotne elementy zamówienia. Z chwil? potwierdzenia przyj?cia zamówienia do realizacji przez Sprzedaj?cego, umowa uwa?ana jest za zawart?.
4. Zgodnie z ustaw? z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupuj?cy b?d?cy konsumentem ma prawo odst?pi? od zawartej umowy sprzeda?y bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wej?cia w posiadanie rzeczy przez Kupuj?cego lub wskazan? przez niego osob? trzeci? inn? ni? przewo?nik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które s? dostarczane osobno, partiami lub w cz??ciach ? od wej?cia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz??ci.
W celu skorzystania z takiego prawa Kupuj?cy zobowi?zany jest poinformowa? Sprzedaj?cego o swojej decyzji o odst?pieniu od umowy, sk?adaj?c jednoznaczne o?wiadczenie poprzez:
wys?anie poczt? na adres: Video-Lux W.Chodubski Sp.J.
10-418 Olsztyn ul. Przemys?owa 2
lub drog? mailow? pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]
O?wiadczenie o odst?pieniu od umowy mo?na równie? z?o?y? przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi za??cznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowi?zkowe.


FORMULARZ ODST?PIENIA OD UMOWY


(formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy)
Video-Lux W.Chodubski Sp.J.
ul. Przemys?owa 2
10-418 Olsztyn
[email protected]


Ja ?................................... niniejszym informuj? o moim odst?pieniu od umowy sprzeda?y
nast?puj?cej/ych rzeczy ?....................................................., numer oferty ?........................
Data zawarcia umowy to ?..................................., data odbioru ?.........................................


Imi? i nazwisko ?.......................................
Adres ?.......................................................
Data ?.........................................................Je?eli Kupuj?cy skorzysta z mo?liwo?ci z?o?enia o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy drog? elektroniczn?, Sprzedaj?cy prze?le Kupuj?cemu niezw?ocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst?pieniu od umowy na trwa?ym no?niku (np. poczt? elektroniczn?).
5. Aby zachowa? termin do odst?pienia od umowy, wystarczy, aby Kupuj?cy b?d?cy konsumentem wys?a? informacj? dotycz?c? wykonania przys?uguj?cego mu prawa odst?pienia od umowy przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy.
6. W przypadku odst?pienia od niniejszej umowy Sprzedaj?cy zwraca Kupuj?cemu wszystkie otrzymane od niego p?atno?ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj?tkiem dodatkowych kosztów wynikaj?cych z wybranego przez Kupuj?cego sposobu dostarczenia innego ni? najta?szy zwyk?y sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedaj?cego), niezw?ocznie, a w ka?dym przypadku nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym Sprzedaj?cy zosta? poinformowany o decyzji Kupuj?cego o wykonaniu prawa odst?pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p?atno?ci Sprzedaj?cy dokona przy u?yciu takich samych sposobów p?atno?ci, jakie zosta?y przez Kupuj?cego u?yte w pierwotnej transakcji, chyba ?e wyra?nie Kupuj?cy zgodzi si? na inne rozwi?zanie; w ka?dym przypadku Kupuj?cy nie ponosi ?adnych op?at w zwi?zku ze zwrotem p?atno?ci przez Sprzedaj?cego. Sprzedaj?cy ma prawo wstrzymania si? ze zwrotem p?atno?ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odes?ania, w zale?no?ci od tego, które zdarzenie nast?pi wcze?niej.
7. Zwracany w zwi?zku z odst?pieniem od umowy towar nale?y odes?a? lub przekaza? na adres: Video-Lux W.Chodubski Sp.J. ul. Przemys?owa 2; 10-418 Olsztyn niezw?ocznie, a w ka?dym razie nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym Kupuj?cy poinformowa? Sprzedaj?cego o odst?pieniu od umowy. Termin jest zachowany, je?eli Kupuj?cy ode?le rzecz przed up?ywem terminu 14 dni.
8. Kupuj?cy ponosi bezpo?rednie koszty zwrotu towaru w zwi?zku z odst?pieniem od umowy. Sprzedaj?cy informuje, ?e w przypadku rzeczy, które ze wzgl?du na swój charakter nie mog? zosta? w zwyk?y sposób odes?ane poczt?, koszty zwrotu towarów szacowane s? na kwoty wyszczególnione w zak?adce Koszty zwrotu rzeczy.
9. Zwracany w zwi?zku z odst?pieniem od umowy towar musi by? kompletny (wraz z pe?nym wyposa?eniem i akcesoriami, stanowi?cymi jego integraln? cz???). Zaleca si? nale?ycie zabezpieczy? odsy?any towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupuj?cy ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenia warto?ci rzeczy wynikaj?ce z korzystania z niej w sposób inny ni? by?o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia warto?ci zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym videolux.pl przys?uguje prawo do dochodzenia od Kupuj?cego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowi?zuj?ce przepisy prawa.
10. Prawo odst?pienia od umowy nie przys?uguje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 ? 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególno?ci w przypadku umowy: ?wiadczenie us?ug, je?eli Sprzedawca wykona? w pe?ni us?ug? za wyra?n? zgod? Kupuj?cego,
w której cena Towaru zale?y od waha? na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy,
w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz ulegaj?ca szybkiemu zepsuciu lub maj?ca krótki termin przydatno?ci do u?ycia,
w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz?towanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo?na zwróci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?dów higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu,
w której przedmiotem ?wiadczenia s? rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl?du na swój charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami,
w której przedmiotem ?wiadczenia s? nagrania d?wi?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz?towanym opakowaniu, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu,
dostarczenie tre?ci cyfrowych, które nie s? zapisane na no?niku materialnym, je?eli spe?nianie ?wiadczenia rozpocz??o si? za wyra?n? zgod? Kupuj?cego, przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy.

3. P?ATNO??

1. Po potwierdzeniu przez Sprzedaj?cego przyj?cia zamówienia do realizacji Kupuj?cy zobowi?zany jest do zap?aty ceny za zamówiony w videolux.pl towar, w tym za koszty dostawy oraz ewentualne koszty innych ?wiadcze?, które Kupuj?cy nab?dzie wraz z towarem nie pó?niej ni? 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrze?eniem, gdy p?atno?? nast?puje przy odbiorze.
2. W sklepie videolux.pl istnieje mo?liwo?? p?atno?ci w nast?puj?cy sposób:
Przelew na konto bankowe Sprzedaj?cego - przelewaj?c pieni?dze bezpo?rednio na konto Video-Lux W.Chodubski Sp.J.
mBANK nr 40114011110000255760001002
PKO BP nr 55102035410000540200114231
Realizacja zamówienia rozpoczyna si? natychmiast po zaksi?gowaniu wp?aty na rachunku bankowym Sprzedaj?cego,
P?atno?? za pobraniem - wybieraj?c t? metod? Kupuj?cy dokonuje zap?aty kurierowi przy odbiorze towaru. Realizacja zamówienia rozpoczyna si? natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedaj?cego przyj?cia zamówienia do realizacji,
P?atno?? on-line za po?rednictwem serwisów PayU . Realizacja zamówienia rozpoczyna si? natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedaj?cego przyj?cia zamówienia do realizacji i uznaniu konta Video-Lux W.Chodubski Sp.J.,
Raty w systemie Santander ? us?uga za po?rednictwem firmy Santander. Realizacja zamówienia rozpoczyna si? natychmiast po potwierdzeniu przez firm? Santander zawarcia umowy ratalnej,
P?atno?? gotówk? w kasie - dotyczy zamówie? odbieranych w siedzibie firmy Video-Lux, w której Kupuj?cy mo?e dokona? zap?aty za zamówione towary w kasie, w momencie ich odbioru; Realizacja zamówienia rozpoczyna si? natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedaj?cego przyj?cia zamówienia do realizacji. 3. Dost?pne formy p?atno?ci widoczne s? dla Kupuj?cego na stronie sklepu w zak?adce Informacje ? Dostawa i p?atno?ci oraz podczas sk?adania zamówienia.
4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dost?pnych w kite24.pl, Video-Lux W.Chodubski Sp.J. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu p?atno?ci poprzez nie udost?pnianie okre?lonych opcji p?atno?ci i dostawy.
5. Za moment dokonania p?atno?ci uwa?a si? moment wp?ywu ?rodków na konto Sprzedaj?cego (w przypadku p?atno?ci przelewem), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku p?atno?ci kart? kredytow? i przelewem online za po?rednictwem systemu PayU) lub poinformowanie Sprzedaj?cego przez instytucj? kredytuj?c? zakup towaru o finalnej akceptacji wniosku kredytowego, z?o?onego przez Kupuj?cego.

4. DOSTAWA

1. Czas dostawy towarów wynosi nie wi?cej ni? 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesy?ki to ka?dorazowo czas skompletowania zamówienia powi?kszony o czas jego dostawy.
2. Czas dostawy zale?y od przewo?nika, rodzaju przesy?ki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni roboczych.
3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczon? przesy?k? we wspó?pracy z wybran? przez Sprzedaj?cego firm? kuriersk? lub operatorem pocztowym. Sprzedaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmiany firmy kurierskiej, tak?e po z?o?eniu zamówienia przez Kupuj?cego.
4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupuj?cy jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wys?anie informacji elektronicznej na konto e-mail podany w zamówieniu. 5. Kupuj?cy mo?e równie? odebra? zamówiony towar osobi?cie w siedzibie firmy Video-Lux W.Chodubski Sp.J., po wcze?niejszym uzgodnieniu terminu odbioru. 6. Koszt dostawy towaru w ca?o?ci pokrywa Kupuj?cy.
7. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzale?niony od obj?to?ci i wagi towarów i widoczny jest w karcie produktu ka?dego z towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu videolux.pl oraz podczas sk?adania zamówienia i w jego podsumowaniu.
8. W momencie dostawy towaru przez kuriera zaleca si?, aby Kupuj?cy oceni? stanu towaru i jego zgodno?? z zamówieniem w obecno?ci kuriera. W sytuacji stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca si? sporz?dzenie protoko?u reklamacyjnego. Druk tego protoko?u zobowi?zany jest posiada? kurier. Protokó? ten powinien zawiera? opis ubytku lub uszkodzenia. Reklamowany towar nale?y wraz z dokumentem sprzeda?y zwróci? kurierowi. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedaj?cy. Kiedy towar znajdzie si? ponownie w magazynie videolux.pl zostanie wymieniony na nowy, a kolejna przesy?ka zostanie wys?ana na koszt Sprzedaj?cego.
9. W momencie przyj?cia towaru Kupuj?cy zobowi?zany jest potwierdzi? jego odbiór. Od tej pory towar staje si? w?asno?ci? Kupuj?cego.

5. GWARANCJA I SERWIS
1. Sprzedaj?cy o?wiadcza, ?e towary sprzedawane w sklepie internetowym videolux.pl s? nowe i obj?te gwarancj? producenta, importera lub Sprzedaj?cego (dalej zwanego ?Gwarantem?).
2. Czas udzielenia gwarancji dla ka?dego towaru widnieje w jego opisie na stronie sklepu internetowego videolux.pl. 3. Sprzedaj?cy wydaje Kupuj?cemu wraz z towarem sprzedanym o?wiadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwa?ym no?niku (karta gwarancyjna), które otrzyma? od Gwaranta.
4. O?wiadczenie gwarancyjne okre?la obowi?zki Gwaranta i uprawnienia Kupuj?cego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma w?a?ciwo?ci okre?lonych w tym o?wiadczeniu.
5. O?wiadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnie? z gwarancji, w szczególno?ci nazw? i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasi?g ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przys?uguj?ce w razie stwierdzenia wady, a tak?e stwierdzenie, ?e gwarancja nie wy??cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie? Kupuj?cego wynikaj?cych z przepisów o r?kojmi za wady rzeczy sprzedanej.
6. Wi?kszo?? towarów posiada gwarancj? realizowane bezpo?rednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dok?adne adresy punktów serwisowych znajduj? si? na kartach gwarancyjnych do??czonych do produktów oraz na stronie internetowej Gwaranta.

6. REKLAMACJE I ZWROTY
1. Sprzedaj?cy zobowi?zany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupuj?cego rzeczy bez wad. Videolux.pl odpowiada za wady produktów na podstawie obowi?zuj?cych przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialno?ci Sprzedaj?cego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
2. Je?eli po przej?ciu w?asno?ci towaru na Kupuj?cego stwierdzi on, ?e towar posiada wady fizyczne, Kupuj?cy wedle w?asnego wyboru mo?e:
skorzysta? ze ?wiadcze? gwarancyjnych bezpo?rednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta - lub przeprowadzi? procedur? reklamacyjn? z tytu?u Gwarancji za po?rednictwem Sprzedaj?cego (dotyczy towarów obj?tych gwarancj?),
z?o?y? Sprzedaj?cemu reklamacj? z tytu?u r?kojmi za wady (podstawa prawna ? Kodeks cywilny).
3. Reklamacje zwi?zane z us?ug? on-line w procesie sk?adania zamówienia poprzez sklep videolux.pl (np. dotycz?ce nieprawid?owych naliczonych kosztów dostawy, b??dnego wyboru towaru itp.) mo?na sk?ada? telefonicznie dzwoni?c pod numer (89) 534-63-64, drog? mailow? na adres [email protected].
4. Sprzedaj?cy poinformuje Kupuj?cego o rozpatrzeniu jego reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku odmowy uznania reklamacji Sprzedaj?cy uzasadni swoj? decyzj?.
5. W momencie odbioru przesy?ki od kuriera zaleca si?, aby Kupuj?cy w obecno?ci kuriera pokwitowa? jej odbiór i umie?ci? jej adnotacj? ?e przesy?ka zosta?a dostarczona w stanie nieuszkodzonym lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zaznaczy?, ?e przesy?ka nosi ?lady uszkodzenia i opisa? charakter tych uszkodze?.
6. Sprzedaj?cy odpowiada z tytu?u r?kojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed up?ywem dwóch lat od wydania towaru Kupuj?cemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego). 7. W przypadku, gdy Kupuj?cy nie zgadza si? z decyzj? Sprzedaj?cego o odmowie uwzgl?dnienia reklamacji, Kupuj?cy mo?e skierowa? spraw? pod rozstrzygni?cie s?du powszechnego. Kupuj?cy b?d?cy konsumentem, który chce rozwi?za? spór ze Sprzedaj?cym bez kierowania sprawy do s?du powszechnego, mo?e skorzysta? spoza s?dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? tj.
zwróci? si? o mediacj? lub rozstrzygni?cie sporu do Sta?ego Polubownego S?du Konsumenckiego, który znajduje si? przy w?a?ciwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, sk?adaj?c odpowiedni wniosek.
Kupuj?cy, b?d?cy konsumentem, ma równie? prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub mo?e zasi?gn?? informacji u w?a?ciwej miejscowo Federacji Konsumentów.
Informacje dost?pu do wy?ej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajduj? si? pod nast?puj?cym adresem: www.uokik.gov.pl, w zak?adce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich?. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest mo?liwe tylko i wy??cznie, gdy obie strony wyra?? zgod? na rozstrzygni?cie sporu w tym post?powaniu.

7. POSTANOWIENIA KO?COWE
1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego videolux.pl zdj?cia towarów mog? odbiega? od rzeczywistego wygl?du towaru ze wzgl?du na indywidualne ustawienia sprz?tu komputerowego u?ytego przez Kupuj?cego podczas sk?adania zamówienia (dotyczy? to mo?e takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).
2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego videolux.pl towary i nazwy s? u?ywane wy??cznie w celach identyfikacyjnych i mog? by? zastrze?onymi znakami towarowymi odpowiednich w?a?cicieli.
3. Klient ma prawo do zwrotu zu?ytego sprz?tu zgodnie z ustaw? z dnia 29 lipca 2005 roku o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495). Zwrot zu?ytego sprz?tu tylko i wy??cznie w przypadku gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w videolux.pl i b?dzie obejmowa? produkt tego samego rodzaju. Ch?? zwrotu zu?ytego produktu nale?y zg?osi? drog? mailow? na adres [email protected] w okresie nie d?u?szym ni? jeden miesi?c od zakupu nowego urz?dzania, ale nie krótszym ni? 14 dni od daty zakupu. Zwrot dokonywany jest przez Klienta na w?asny koszt na adres ul. Przemys?owa 2 10-418 Olsztyn.
4. Podane przez klienta dane osobowe s? zbierane i przetwarzane przez videolux.pl zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Sprzedaj?cy informuje, ?e dane osobowe Kupuj?cych b?d? przetwarzane w celu realizacji umów sprzeda?y, w zwi?zku, z czym mog? by? przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom po?rednicz?cym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupuj?cego. W przypadku skorzystanie przez Kupuj?cego ze sprzeda?y ratalnej instytucj? kredytuj?cym zakup towaru oraz operatorom systemów p?atno?ci jak równie? do celów ksi?gowym, do kontaktowania si? z klientem, do obs?ugi konta videolux.pl oraz do innych czynno?ci zwi?zanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzeda?y. Dane klientów mog? by? udost?pniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi?zuj?cych przepisów prawa, w tym w?a?ciwym organom wymiaru sprawiedliwo?ci. Videolux.pl zapewnia realizacj? uprawnie? klienta wynikaj?cych z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dost?pu do tre?ci w?asnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania w?asnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzanych w?asnych danych osobowych Klient ma w szczególno?ci prawo do wniesienia ? w przypadkach okre?lonych w ustawie o ochronnych danych osobowych ? pisemnego, umotywowanego ??dania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze wzgl?du na swoj? szczególn? sytuacj? a tak?e wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy videolux.pl zamierzaj? je przetwarza? w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez videolux.pl danych osobowych innemu ni? videolux.pl administratorowi danych. Dane osobowe s? podawane dobrowolnie jednak?e bez ich podawania nie jest mo?liwa realizacja zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj? odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowi?zuj?cego.
6. Do z?o?enia zamówienia w sklepie internetowym videolux.pl konieczna jest pe?na akceptacja niniejszego Regulaminu.
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? podmiot korzystaj?cy ze strony sklepu internetowego videolux.pl zobowi?zany jest do nieumieszczania na tej stronie tre?ci o charakterze bezprawnym.
8. Sprzedaj?cy nie wymaga od Kupuj?cego z?o?enia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
9. Niniejszy Regulamin jest dost?pny nieodp?atnie pod adresem internetowym http://www.videolux.pl/conditions.php oraz w wersji pisemnej w siedzibie firmy Video-Lux W.Chodubski Sp.J. ul Przemys?owa 2, 10-418 Olsztyn.
10. Sprzedaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach okre?lonych poni?ej. Zmiany b?d? publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego videolux.pl wraz z informacj? o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodz? w ?ycie w terminie wskazanym ka?dorazowo przez Sprzedaj?cego od chwili udost?pnienia na stronie sklepu internetowego videolux.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia z?o?one przez Klientów przed wej?ciem w ?ycie zmian Regulaminu s? realizowane wed?ug dotychczasowych postanowie? Regulaminu. Ka?dorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym videolux.pl konieczne jest zapoznanie si? z aktualn? wersj? Regulaminu i jej akceptacja.
11. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowi?zuj? od dnia 25.12.2014 r. i dotycz? umów zawieranych nie wcze?niej ni? od tej daty.


Regulamin wa?ny do dnia 24.12.2014r
1. Sprzedaj?cym jest Video-Lux W.Chodubski Sp.J. 10-418 Olsztyn ul. Przemys?owa 2, NIP: 739-040-59-31, REGON: 510515011, NR KRS 87565 S?d Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzia? Gospodarczy KRS, zwany dalej Video-Lux, mieszcz?cy si? pod adresem "http://www.videolux.pl/". 2. Kupuj?cym w sklepie Internetowym Video-Lux W. Chodubski mo?e by? pe?noletnia osoba fizyczna lub firma. 3. Sprzeda? wysy?kowa b?dzie realizowana na podstawie zamówienia sk?adanego poprzez sklep internetowy. 4. Zamówienie z?o?one w sklepie internetowym nie jest zawarciem transakcji. Transakcj? uznaje si? za zawart? w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia przez Video-Lux drog? elektroniczn? lub poprzez kontakt telefoniczny. 5. Po z?o?eniu zamówienia, klient otrzyma wiadomo?? elektroniczn? b?d?c? warunkowym potwierdzeniem przyj?cia zamówienia. 6. Zamówienia realizowane s? najpó?niej w terminie 7 dni roboczych od z?o?enia zamówienia. Dostawa towaru w ci?gu 5 dni roboczych. 7. W przypadku braku mo?liwo?ci realizacji zamówienia, zamawiaj?cy otrzyma na ten temat informacj? poczt? elektroniczn? lub telefonicznie. 8. Mo?liwoś? odbioru towaru osobiście w Olsztynie na ul. Przemys?owej 2. 9. Dostawy realizowane s? za po?rednictwem firmy kurierskiej (opcja wniesienia na gór? jest op?at? specjaln?, ale us?uga ta nie jest ?wiadczona przez ka?d? firm?). Towar mo?na odebra? tak?e w Olsztynie na ulicy Przemys?owej 2. 10. Ceny towarów podawane s? w z?otych polskich i zawieraj? podatek VAT oraz op?at? KGO. 11. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient zobowi?zany jest sprawdzi? czy przesy?ka dotar?a w nale?ytym stanie, czy nie posiada uszkodze? wynik?ych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy odbiorze uszkodzenia lub niezgodno?ci przesy?ki z zamówieniem oraz sporz?dzenie protoko?u reklamacyjnego jest jedyn? podstaw? do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji z tego tytu?u. Video-Lux nie odpowiada za uszkodzenia wynik?e z transportu ujawnione po odbiorze zamówionego towaru, a nie stwierdzone protoko?em reklamacyjnym sporz?dzonym w momencie odbioru towaru. 12. Koszt przesy?ki ponosi klient. Koszt ten zostanie okre?lony w momencie zamówienia. Ilo?? paczek zale?y od ci??aru i rozmiaru zamówionych towarów. 13. Nale?no?? za zamówienie klient mo?e uregulowa? za pomoc?: - przelewu na wskazane numery kont bankowych - gotówk? w momencie dostarczenia paczki przez kuriera - gotówk? w momencie odbioru osobistego w firmie Video-Lux - poprzez zawarcie umowy sprzeda?y ratalnej 14. Zawarcie transakcji potwierdzane jest dowodem zakupu w formie faktury VAT lub paragonu do??czonych do wysy?anego towaru. 15. Wszystkie oferowane produkty posiada gwarancj? udzielon? przez producenta. Okres gwarancji zale?y od zapisu w karcie gwarancyjnej. W zwi?zku z tym wszelkie problemy techniczne dotycz?ce zakupionego towaru rozpatrywane s? przez stosowne serwisy gwarancyjne maj?ce autoryzacj? producentów, znajduj?ce si? na terenie ca?ego kraju. Adresy poszczególnych punktów serwisowych mo?na znale?? w karcie gwarancyjnej, na stronach internetowych producentów b?d? te? mo?na otrzyma? od przedstawiciela Video-Lux. 16. W przypadkach innych ni? w punkcie 15 reklamacj? nale?y zg?asza? drog? elektroniczn? lub listem poleconym na adres siedziby firmy Video-Lux. Wszelkie dane kontaktowe podane s? w dziale "Kontakt". 17. Zgodnie z art.10 Ustawy z dn.2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny Kupuj?cemu przys?uguje prawo zwrotu zakupionego towaru w ci?gu 10 dni od daty zakupu pod warunkiem, ?e towar nie by? u?ywany ani nie zosta? w ?aden sposób uszkodzony. W takim przypadku zwracana jest kwota równa cenie zamówionego towaru. Zwroty dokonywane s? przelewem w ci?gu kilki dni roboczych. Mo?liwy odbiór osobisty w Olsztynie. Po wcześniejszym uzgodnieniu zwrot towaru nale?y dokonywa? na adres siedziby sklepu tj. VIDEO-LUX W. Chodubski Sp. J., ul. Przemys?owa 2, 10-418 Olsztyn. 18. W zwi?zku z nawi?zan? wspó?prac? z portalem ceneo.pl, klient dokonuj?cy zakupu w sklepie wyra?a zgod? na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzib? w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep videolux.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., jego danych osobowych w celu wype?nienia ankiety z opini? o dokonanej transakcji w Sklepie Video-Lux oraz potwierdza obj?cie transakcji Programem Ochrony Kupuj?cych (zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ). 19. Sklep zastrzega sobie mo??iwo?? zmiany w/w punktów regulaminu. 20. W sprawach nie uregulowanych powy?szym Regulaminem zastosowanie maj? odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa. 21. Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami okre?lonymi w przepisach dotycz?cych wymaga? technicznych i eksploatacyjnych dla urz?dze? konsumenckich s?u??cych do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umo?liwiaj? odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 22. Po uzgodnieniu z obs?ug? sklepu nasi klienci maj? mo?liwo?? pozostawienie zu?ytego sprz?tu do utylizacji jak równie? pozostawienia opakowa? po towarze. 23. Przegl?darka internetowa mo?e przechowywa? ma?e pliki tekstowe (cookies) na dysku Twojego komputera. U?ywane s? one jedynie do przechowywania informacji dotycz?cych sesji u?ytkownika, dzi?ki czemu mo?liwe jest zachowanie danych logowania tak, aby nie musia?y by? wpisywane na ka?dej ze stron. Zawarto?? plików cookie nie zawiera jakichkolwiek danych osobowych u?ytkownika. Mo?liwe jest tak?e skonfigurowanie swojej przegl?darki w taki sposób, aby nie akceptowa?a ??da? zapisu plików cookie. Mog? jednak wyst?pi? wtedy problemy z dost?pem do niektórych funkcjonalno?ci stron.Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu Videolux.pl z siedzib? pod adresem ul. Przemys?owa 2, 10-418 Olsztyn. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu: a) dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika Serwisu i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci; c) utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a; W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta?e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta?e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika. Nast?puj?ce rodzaje plików cookies stosowane s? w naszym serwisie: a) „niezb?dne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajno?ciowe” pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce „zapami?tanie” wybranych przez U?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi U?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie U?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?dź informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Serwisu. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Operator Serwisu informuje, ?e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie? przez wspó?pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Wi?cej informacji na temat plików cookies mo?na znaleź? w sekcji „Pomoc” w menu przegl?darki internetowej.
 Kontynuuj 

Copyright © 2008 Video-Lux

Wszystkie użyte na stronach znaki towarowe i nazwy firm, s± wył±czn± własno¶ci± tychże firm, użyto je jedynie w celu informacyjnym. Mimo staranno¶ci nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawieraj± uchybień lub błędów, które nie mog± jednak być podstaw± do roszczeń. Przedstawiona oferta w serwisie zaprasza do zawarcia umowy lecz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego(zgodnie z art. 71 k.c.) Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych i czynników zewnętrznych.
statystyki